ПРОЈЕКAТ "ПРАЋЕЊЕ КОЛЕГА ЈЕДНАКИХ ПО ОБРАЗОВАЊУ И ПОЗИЦИЈИ"

На заједничком састанку представника средњих школа са територије Општине Звездара, са просветним саветником Миланом Јоксимовићем, договорено је да три школе Фармацеутско-физиотерапеутска, Зуботехничка и Медицинска школа приступе реализацији пројекта. Промотивни скуп поводом издања Приручника за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији одржан је 12.02.2013. године у Београдском арт хотелу. Скупу је испред Школе присуствовао директор Јадранка Абузеид и психолог Ружица Обрадовић.

Први радни састанак се одржао у Зуботехничкој школи 14.03.2013. Састанку су присуствовали испред Тима директор Школе Јадранка Абузеид и педагог Јасмина Павићевић, Биљана Благојевић Седлар, директор Зуботехничке школе, Весна Краварушић, педагог, Дејана Мићић психолог исте школе и Биљана Вуксановић директор Фармацеутско-физиотерапеутске школе са Јеленом Стојиљковић, координатором на нивоу пројекта. Том приликом је закључен Споразум о међусобној сарадњи три школе и одређено је да од стручних предмета за праћење буду укључени предмети Хигијена и Анатомија и физиологија, а да се кроз самовредновање прате кључне области Настава и учење, Постигнућа ученика и Школски програм и годишњи план рада.

Следећи састанак је био у Школи 26.03.2013. са представницима Школске управе и просветним саветницима: Миланом Јоксимовићем, Јованом Вуксановићем, Љиљаном Дељанин и Весном Муратовић; представницима Фармацеутско-физиотерапеутске школе Биљаном Вуксановић, директором и Јеленом Стојиљковић, координатором на нивоу пројекта; представницима Зуботехничке школе Биљаном Благојевић Седлар, директором, Весном Краварушић, педагогом, Дејаном Мићић, психологом, и наставницима Снежаном Благојевић, Аном Гајић, Надом Матовић и Данком Гачић. Испред Школе представници су били Јадранка Абузеид, директор, Ружица Обрадовић психолог, Јасмина Павићевић, педагог и наставници Милена Стојичић и Ана Мршуља. Просветни инспектор Милан Јоксимовић је, користећи PowerPoint презентацију, представио суштину и смисао Пројекта. На састанку су добиле све школе обавезу да добро проуче Приручник за праћење колега једнаких по образовању и позицији и Водич за самовредновање за средње стручне школе. Последњи састанак у току школске 2012/13. године се одржао у Фармацеутско-физиотерапеутској школи 01.07.2013. на којем су присуствовали представници свих школа, испред Школе Јасмина Павићевић, педагог, и просветни саветник Милан Јоксимовић. На састанку је договорена једнодневна обука за наставнике чланове тимова која је реализована 27.08.2013. у Зуботехничкој школи. Предавачи на обуци су били чланови радне групе за осигурање квалитета просветни саветник Милан Јоксимовић, Славица Поповић, експерт пројекта "Модернизација система средњег стручног образовања" и координатор пројекта Јелена Стојиљковић. Испред школе били су присутни чланови Тима Милена Стојичић, Ана Мршуља и Снежана Бећирић.

У школској 2013/14.години први састанак, после многобројних договора остварених електронским путем, остварен је 19.11.2013. у Школи. Састанку су присуствовали представници Школске управе - Београд, просветни саветници Милан Јоксимовић и Весна Муратовић Дробац, испред Фармацеутско-физиотерапеутске школе - Јелена Стојиљковић, координатор на нивоу пројекта, Весна Гамбирожа, наставници Јасна Савић, Ангелина Радовановић и Душан Пантић, испред Зуботехничке школе - Дејана Мићић, психолог, наставници Снежана Благојевић и Данка Гачић, и испред Школе Ружица Обрадовић, психолог, Јасмина Павићевић, педагог и наставници  Милена Стојичић, Ана Мршуља и Снежана Бећирић. На састанку су уследили договори око реализације међушколских посета.

Што се тиче реализације посета између школа договорено је следеће:

ð          у посету другој школи иде цео тим /од 4 члана/;

ð          наставници ће посетити по 1 час свог колеге у другој школи ;

ð          наставници ће, поред посете часовима, обавити увид и у планове рада наставника /глобалне и оперативне/ као и у припрему за час;

ð          друга два члана тима обавиће увид у школску документацију: Школски програм, Годишњи план рада школе, Развојни план, Извештаје о самовредновању, Записнике стручног већа предмета који се прате;

ð          након посета часовима и увида у документацију обавиће се консултације /око сат времена/ на којима би се прокоментарисали прикупљени подаци;

ð          извршиће се интервјуисање директора школе, педагошко-психолошке службе, 10 ученика /заступљеност свих разреда/ и 10 наставника /по 5 наставника општеобразовних  и стручних предмета/;

ð          неће се интервјуисати или анкетирати родитељи;

ð          извештај се сачињава после обављене комплетне посете, а не после посећеног часа.

Прихваћен је кружни модел посета: Међушколске посете су обављене 11.,12. и 13.12.2013.године и то прво је 11.12. Тим наставника Зуботехничке школе посетио Фармацеутско-физиотерапеутску школу, па је Тим Школе 12.12. посетио Зуботехничку школу и 13.12. је Тим Фармацеутско-физиотерапеутске школе посетио Школу.

На основу јединствених формулара сачињени су извештаји, размењени по школама и анализирани. Поднет је и извештај о целокупном раду Тима на седници Наставничког већа.

Састанку, који је организован 15.01.2014. године у Фармацеутско-физиотерапеутској школи, а који је требало да буде завршни састанак на коме би се прегледали извештаји све три школе о међусобним посетама и донели заједнички закључци, присуствовали су и  просветни саветници Милан Јоксимовић и Весна Муратовић Дробац, као и сви чланови свих школских тимова: испред Фармацеутско-физиотерапеутске школе - Јелена Стојиљковић, координатор на нивоу пројекта партнерста, Весна Гамбирожа, наставници Јасна Савић, Ангелина Радовановић и Славица Ракић, педагог,  испред Зуботехничке школе - Дејана Мићић, психолог, наставници Нада Матовић, Снежана Благојевић и Данка Гачић, и испред Школе Ружица Обрадовић, Јасмина Павићевић, Милена Стојичић, Ана Ана Мршуља и Снежана Бећирић.