Објављује

 

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

  –  Материјал за одржавање и текуће поправке,

за потребе Медицинске школе из Београда

 

ЈН бр. 1.1.3/19